در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر حسن عباسی : رئیس سابق بانک مرکزی در بانک حساب نداشته چون معتقد بوده بانک شبهه ناک و ربوی است

دکتر حسن عباسی : رئیس سابق بانک مرکزی در بانک حساب نداشته چون معتقد بوده بانک شبهه ناک و ربوی است