در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل دست یک فرد توسط دستورات مغز فرد دیگر

زمانی که دستوری از سوی مغز برای حرکت دادن دست صادر می شود، سیگنالی الکتریکی از سوی مغز و از طریق ستون فقرات و نخاع و سپس رگ های اعصاب به سمت ماهیچه های دست گسیل می شود. یک اعصاب شناس موفق شده با خواندن دستورات صادر شده از سوی مغز یک فرد، دست فرد دیگری را حرکت دهد.گرگ گیج، اعصاب شناسی است که موفق شده با شناسایی سیگنال های الکتریکی صادر شده توسط مغز یک انسان، دست فرد دیگری را به حرکت وا دارد.