در حال بارگزاری....
دانلود

ترکیب هوشمندانه جداساز لرزه ای و میراگر ویسکوز

یه ترکیب هوشمندانه از جداساز لرزه ای و میراگر ویسکوز برای کاهش شتاب وارد به سازه و همچنین میراشدن سریعتر جا به جایی سازه
http://pehroudstructure.ir