در حال بارگزاری....
دانلود

15 دقیقه ی انتخابی از "مراسم رقص سماع" در شهر قونیه

چه سماع َست که جان رقص کنان می گردد ...
چه صفیرَست که دل بال زنان می آید ..... " مولانا"