در حال بارگزاری....

جک از السا می پرسه : ..............

خخخخخخخخخخخخخخخ السا نمی تونه جک و ببینه تو اون زمان هنوز کسی از وجود جک خبر نداشت خخخخخخخخخخخخخخخ