در حال بارگزاری....
دانلود

وهابیسم استاد علی اکبر رایفی پور

خطر ناک ترین تفکر حاضر که همه مسلمین را تهدید میکند وهابیت و سلفی گری است که متاسفانه به روی کسانی که بینش قوی ندارند اثرگذار هستند
بر ماست که این گروه مرتجع و ضاله را به خوب یبشناسیم و سعی در شناساندن آن بنماییم گروهی که توسط صهیونیست و انگلستان پایه گذاری شد تا نماینده ای برای اسلام خاص آنها باشد
به امیدی که با ظهور منجی و ولی نعمتمان این افراد را از علم وجود محو نماییم انشالله