در حال بارگزاری....
دانلود

مستند روز کوروش هفتم آبان

تولید کننده : تارنمای فرهنگی پژوهشی خردگان
www.kheradgan.ir
موضوع: بررسی هفتم آبان روز مردمی کوروش و واکاوی اسناد و مدارک تاریخی روز کوروش

مطالعه کتاب:
https://goo.gl/7qjnc9


15 اسفند 96