در حال بارگزاری....
دانلود

نینـــوا در نی نوا|دستگاه:نوا|موسیقی:استاد حسین علیزاده

آهنگساز:استاد حسین علیزاده...دستگاه:نوا(درآمد(از ابتدا تا دقیقه 4:34)،رقص سماعی(از دقیقه 4:34 تا7:53)نغمه(از دقیقه 7:54 تا انتها))...نی:محمد رسولی...اجرا:ارکستر فیلارمونیک لودز لهستان...ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده درباره چگونگی ﺳﺎﺧﺖ نی نوا میگوید:""ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻴﺎم ﻫﺴﺘﻢ و ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در آن ﻣﻮﻗﻊ راه اﻧﺪازی دﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻨﻢ ولی...ادامه توضیحات در کامنت خودم