در حال بارگزاری....
دانلود

یافته های جدید در خصوص راههای پیشگیری از زوال عقل

یک کمیته تخصصی متشکل از 24 پژوهشگر بین المللی بیماری های مغز و اعصاب مدعی شده اند که شیوه زندگی سالم، ادامه تحصیل اجباری تا پایان 15 سالگی، و درمان کم شنوایی، شیوع جهانی دمانس یا زوال ذهن را به یک سوم کاهش خواهد داد.


20 مرداد 96