در حال بارگزاری....
دانلود

سنگ صبور

آهنگ سنگ صبور از فیلم سنتوری که قبل تر اشتباها در کوک شور قسمتی از آن نواخته شده بود.
کوک قطعه:دومینور میباشد که امیدوارم مورد پسند باشد,
البته قطعه قطعا عاری از خطا نیست و کوک ساز نیز بطور نسبی می باشد.