در حال بارگزاری....
دانلود

پزشک بر هیچ کس مَحرم نیست ...

در صورت وجود پزشک همجنس و دسترسی به او، رجوع به پزشک غیر همجنس (در جایی که موجب لمس یا نگاه حرام می گردد) جایز نیست. همچنین مراجعه به پزشک غیرهمجنس حاذق تر و ماهرتر، تنها در صورتی مجاز است که مراجعه نکردن به او بیم خطر و ضرر را به همراه داشته باشد.