امام زمان (عج) - به خاطر امام زمان (عج) گوش بده...

4.3 هزار بازدید
4.3 هزار بازدید
1 دیدگاه
پاداش خوبی ها در 4 سال پیش فرداکه بهاراید ازادورها هستیم نه اخوند ونه زنجیری در قید حیات هستیم با یادعزیزانی که در فقرونداری ها هرگز نرفتند دنبال اخوندواقازاده بازی ها یادقهرمانانی چون شهیدهمت و باقری ورنجبران وصادقی و قالیباف وهمه انهایی که نام انها در اینجا نیست اما خاطرات خوبی ازانان هنوز پشت پرده خیانت اخوندشوروی وانگلیس وفرانسوی وکانادای مانده امام زمان اخوندبازنیست