در حال بارگزاری....
دانلود

آزمون پاره کردن روزنامه

نحوه ی پاره کردن روزنامه و جمع کردن روزنامه، نمایانگر بخشی از هوش اجتماعی کودک است.

telegram.me/shahrameslami1