در حال بارگزاری....
دانلود

16 دقیقه فیلم از یک قفس طوطی سانان مختلف

در این فیلم 16 دقیقه ایی یک قفس بزرگ با انواع طوطی سانان مختلف به تصویر کشیده شده است. این فیلم نشان میدهد که طوطی های مختلف میتوانند در یک قفس در کنار یکدیگر زندگی کنند، به شرط آنکه قفس بزرگ باشد، وسایل بازی و غذا نیز به اندازه کافی وجود داشته باشد.