در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ و رقص شاد شاهسونی-(ترکی) اراک و قم آذربایجان

رقص شاهسونی زیر شاخه از شاخه یاللی(جلمان)-هالای رقص آذربایجانی می باشد که رقص کردی نیز زیر شاخه ای از این رقص شاهسونی(آذربایجانی) است-ترکی-آهنگ ترکی-شاهسونی-ائل سئون-اراک-قم-آذربایجان