در حال بارگزاری....
دانلود

#پازل بند#

دیگر خسته شدم از این که برای توصیف من بگویند:چقدر خوب ادم ها رو ارام می کنی.....چقدر خوب از پس خودت برمی ایی......منتفرم از این که لبخند بزنم و بگویم همه چیز خوب است این جا کسی هست که بعد از شنیدن هر دردی....در خلوت خودش زانو میزند....شوکه میشود اشک می ریزد.............