در حال بارگزاری....
دانلود

دهه شصتی ها: بچه های دهه هفتاد بی عرضه و گستاخ هستند!

دهه شصتی ها: بچه های دهه هفتاد بی عرضه و گستاخ هستند!/دهه هفتادی ها: ما نسل سوخته ایم، بهمان حسودی می کنند/خط ویژه تفاوت رفتاری دو نسل پر حاشیه را بررسی می کند