در حال بارگزاری....
دانلود

رقص وپایکوبی سیستانیهای گلستان در جشنواره بین المللی اقوام

بنیادنیمروزکانون جهانی فرهیختگان سیستانی وگروه موسیقی سیستانی نیمروز در جشنواره بین المللی اقوام حضور فعال داشته است برای دیدن فیلم های اجرا وعکس و..به سایتwww.nimroozonline.irبرویدیا تلفن09119629340