در حال بارگزاری....
دانلود

بازار سنتی یزد

آنچه امروز به عنوان بازار سنتی یزد معروف شده تغییر یافته بازارهای قدیم در دوره اول پهلوی است بازار در قلب شهر در دو قسمت شمالی و جنوبی خیابان قیام قرار گرفته و به شکل سنتی خود دایر است.