در حال بارگزاری....

اهنگ کوردی کرمانجی ترکیه - کاروان کامیل

( تازه کتیم ده ویانه دا )تقدیمی به کورد های کورمانج شمال خوراسان و تمام کوردستان و کرمانج های غرب ایران و همچنین عزیزان سورانی
چچاون له چه بژنله : چه چشم ها و قدوبالایی داری