در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ انگیزشی تولدی دیگر [سرآغاز زندگی دوباره]

اگر مطمئن نبودید فردا وجود خواهد داشت،
امروز چه چیزی را به دنیا میدادید؟
همه چیزهای دیگر را فراموش کنید.
فراموش کنید که کمی آفتاب هنوز بود.
امروز چه چیزی را خرج میکردید؟دارید راجع به خودتان فکر میکنید؟
یا فردی که کنارتان نشسته است؟
ما یک بار فرصت زندگی داریم.
برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه نمایید www.seminarema.com