در حال بارگزاری....
دانلود

فستیوال زیبای بالون آرزوها در تایلند

چینیها 300سال پیش ازمیلاد آزمایشاتی انجام دادن كه راهی برای خبرکردن کسانی که درزمینهای همجواربودن پیدا کنن وآن آزمایشات بنیان این بالونهای چندین هزار ساله را گذاشت
شاید اسمهای دیگه این بالون روبشناسید مثل:فانوس آسمانی(Sky Lantern)_فانوس كنگ مینگ(Kongming Lantern‏)‏‏_‏فانوس چینی(Chinese Lantern)