در حال بارگزاری....
دانلود

مدل بهبود کیفیت در بیمارستان

چرا اندازه گیری می کنیم؟ اندازه گیری برای قضاوت، اندازه گیری برای پژوهش و تحقیق/ مدل بهبود کیفیت: تعیین اهداف، انتخاب سنجه ها،تعریف سنجه ها، جمع آوری اطلاعات، تحلیل یافته ها، بررسی سنجه ها،تکرار / بهبود خدمات سلامت healthcareimprovement.ir