در حال بارگزاری....
دانلود

موج سواری و قایق سواری خطرناک در بین امواج

در ویدیوی پیش رو موج سوارانی را می بینیم که راهشان را از میان امواج خروشان باز می کنند و قایق سوارانی که با رودخانه های وحشی در جدال و کشمکش هستند. این افراد زمین و زمان را مغلوب خود ساخته اند و نیروی گرانش برایشان کلمه ای بیش نمی باشد، تماشای این مردان و زنان راسخ، باز هم قدرت و توانایی بشریت را به ما یادآوری می کند.


22 اردیبهشت 97