در حال بارگزاری....
دانلود

شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری تصمیم گیری و تحقیق عملیات د

شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکتها به انضمام مقالاتی در مورد بهبود مدیریت و بهرهوری در تعاونیهای مصرف
چگونه میتوان عضو کارآمد هیات مدیره شد؟
حل المسایل ریاضیات پایه (رشته حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی)
مبانی مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
شورا و مشارکت: کاربرد روشهای مشارکتی در مدیریت شهری
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصول اداره سوپرمارکته


14 اردیبهشت 97
مطالب پیشنهادی