در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ و رقص شاد ترکی قفقازی(بالکار)-آهنگ mingi tav

مینگی تاو در زبان ترکی بالکاری به معنی کوه جاودان است.مینگی:جاودان / تاو=داغ:کوه
-------آهنگ ترکی-رقص قفقازی-ترکان قفقاز-ترکی