در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی شبکه وهابی کلمه مخاطبانش را احمق فرض می کند

شبکه ولایت شماره ای اختصاصی برای تماس مدیر شبکه وهابی کلمه اعلام کرد و از بینندگان هم درخواست کرد که با این شماره تماس نگیرند، در ادامه باز هم مجری برنامه چندین بار تاکید کرد که شماره تماس درج شده تنها جهت تماس مسئول شبکه وهابی کلمه است .اما شبکه کلمه کلیپی را از تماس یک بیننده با شماره های درج شده مخصوص تماس مدیر شبکه کلمه پخش کرد که شبکه ولایت آن را پاسخ نداده است.