در حال بارگزاری....
دانلود

سفر منشور حقوف بشر کوروش هخامنشی به آمریکا

کوروش ، فرمانروایی که 2500 سال از خودش جلوتر بود .... کتیبه ای بشکل منشور ساخت که جهان را قرن ها بعد دگرگون ساخت.