در حال بارگزاری....
دانلود

ترانه پبچک آقای ابی یا صدای امین رضایی

این ضبط مشکلانی داره توی تنظیم یکم ممکنه به دل نشینه..اما چدن روز دیگه بهتر از این اجراش میکنم . شما رو میزارم که با این مقایسش کنید