در حال بارگزاری....
دانلود

خوابی كه تعبیر شد

خواب دیدم كه یك كمپرسی روبروی پاركینگمان پارك كرد . من از
پشت بام سرم را پایین كردم تا به راننده بگویم پارك نكند . كه پدر
خدابیامرزم در را باز كرد و به گفت كه پارك نكند . راننده مسن و
اصفهانی بود . سوار شده و رفت . فردای آنروز صبح یك كامیون روبروی
خانه مان پارك كرده و دقایقی بعد محل را ترك كرد . این فیلم همان
كامیون است كه توسط دوربین مدار بسته بالای خانه ضبط شده است .


مطالب پیشنهادی