در حال بارگزاری....
دانلود

گل عنایتی به شموشک

استقلال در نوشهر با یک گل شموشک این شهر را شکست داد.
تک گل استقلال را رضا عنایتی به ثمر رساند.