در حال بارگزاری....
دانلود

کشتی گیری که از کودکی شیر خرس خوردتا کشتی گیر قرن شد

الکساندر کارلین کشتی گیر قرن.کارلین زمانی که به دنیاامد مادرش در هنگام زایمان ازبین رفت.پدروی درکارخانه چوب بری در سیبری کارمیکرد وشغلش قطع درختان بود به دلیل اینکه بیشتراوقات بیرون از خانه بود .به وی شیر خرس میداد.
لایك یادتون نره