در حال بارگزاری....
دانلود

مهربانی

شعرخوانی استاد مرتضی کیوان هاشمی در نیشابور
مهربانی را من در تلاش عبث دخترکی یافتم
که به خورشیدک نقاشی خویش
رنگ مشکی میزد تا مبادا
پدرکارگرش زیرخورشید بسوزد