در حال بارگزاری....
دانلود

تراکم بار الکتریکی در نقاط نوک تیز اجسام رسانا بیشتر است .

تراکم بار الکتریکی در نقاط نوک تیز اجسام رسانا بیشتر است . به همین دلیل الکتروسکوب متصل به به بخش نوک تیز بار بیشتری را نشان می دهد .