در حال بارگزاری....
دانلود

یاشاسین بوتون تورک میللتلری.یاشاسین تورک آزربایجان.

من تــُـرکم هرچقدر هم که به من توهین کنی تا فارس شوم بیهوده تلاش میکنی.. دنبال حقوق ابتداییم هستم.این را در گوش ات فرو کن کلمه ای به اسم آذری وجود نداردو من تـــورک آذربایجانم.هرچقدر لهجه ام را تحقیر کنی دست از زبـــان تـــورکی بر نمیدارم.هر چقدر تـــراختـــور گفتنم را به تمسخر بگیری باز عاشقانه تــراختور را فریاد خواهم زد.هرچقدر جوک تــرکی درست کنی من عاشقانه میگویم تـــورکم. ادمه در نظر ها...