در حال بارگزاری....
دانلود

منم منم مادرتون...غذا آوردم براتون!!!خخخخ

چرا “خردل” اسم سس باشه ولی “بزدل” یه نوع توهین باشه ؟...
بین بز و خر هم تبعیض آخه ؟