در حال بارگزاری....
دانلود

آخ لیل وداخ لیل - استاد کیهان کلهر - کلهر

آخ لیل وداخ لیل - استاد کیهان کلهر - کلهر--کمانچه و آواز: استاد کیهان کلهر
تنبک: رضا سامانی-پیشتر کودک بودم، کودکی نا آرام (اوسال مه نال بیم، ولا مه نالی به ختم)
با کودکان دیگر، شیطنت میکردم (و نومه نالی گیان، خام نه کریام که رد)
جوان بودم، عشق تو مرا پیر کرد (جوان بیم له عشق، جوان تو پیرم که ردی)
با زنجیر زلفت مرا اسیرم کردی (و زنجیره ی زلف، گیان اسیرم که ردی)