در حال بارگزاری....
دانلود

* آره تــنــهــا شــدم ...از دل تـو جـدا شـدم *

آره تـو زنـدگـیـمـو بـردی بـا خـودت تـنـهـام گـذاشـتـی تـوی غـربـتـت ...