در حال بارگزاری....
دانلود

هـمـایـون شـجریـان . . . . . . تـو کـیـسـتے

چـِقـבَر سـخـتـﮧ بـخـاطـر یـﮧ نـفـر تـمـام کـسـایے رو کـﮧ تـو زندگیتـﮧ خـط بزنے . . . . . بعـבِشـــ بـِفـَهـمے خـوבِتـــ تـو لـیـسـتے هستے کـﮧ اوלּ بـخاطـر یـکے دیـگـﮧ خـطتــ زَבه ......!