در حال بارگزاری....
دانلود

کشتن پدر مقابل چشمان پسرش...

کشتن پدر مقابل چشمان پسرش.دلخراش
شلیک چنیدن گلوله به سینه و صورت پدر مقابل چشمان پسرش.
کینه قدیمی از پدر خانواده.....