در حال بارگزاری....
دانلود

هفته حقوق بشر امریکایی هفتم تا دوازدهم تیر ماه

بیانات مقام معظم رهبری ;
ملت ما به شناخت دشمن احتیاج دارد