در حال بارگزاری....
دانلود

ارزیابی و تحلیل تاثیر ابعاد توانمندی های نوآوری تکنولوژیک بر ابعاد رقابت پذیری د

ارزیابی و تحلیل تاثیر ابعاد توانمندی های نوآوری تکنولوژیک بر ابعاد رقابت پذیری در شرکت های کوچک و متوسط در صنایع غذایی
ارایه رویکرد مدیریت سرمایه های فکری درسازمانهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان تهران
کاربرد شبکه های پتری در شناسایی تعارضات در زنجیره تامین مورد مطالعه ( شرکت کروز )
مطالعه، ارزیابی و رده بندی تامین قطعات در زنجیره تامین (مطالعه موردی شرکت بهمن موتور و گروه همکاران)
بررسی عوامل موثر برنشاط کارکنان در شرکت ساپکو
بررسی و ارایه راهکارهای استقرار خوشه صنعتی نوآور الکترونیک برای رقابتی شدن مورد کاری : صنایع الکترونیک شیراز
بررسی روایی داخلی نمره مدل"EFQM"
ارزیابی عملکرد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
طراحی الگوریتم اثر بخش در حل مساله برنامه ریزی کارگاهی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تلفیقی
ارایه الگوی مناسب جهت انتخاب تامین کننده راهبردی زنجیره تامین شرکت ایران لوازم قطعه ( با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی - تا
ارایه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید (SA) برای مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با زمانهای آماده سازی وابسته به توالی
شناسایی دلایل شکست انتقال تکنولوژی در صنایع مبتنی بر بیو تکنولوژی
طراحی شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت مورد مطالعه : شرکت بالان صنعت
ارزیابی مقایسه ای عملکرد سازندگان قطعات خودرو با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: گروه قطعات خودرو عظام)
بررسی تاثیر اقدامات درونگرای نوآوری باز بر نوآوری SMEs با توجه به نقش تعدیل کنندگی ظرفیت جذب
ترازیابی کارخانجات تولید سیمان ایران و ترکیه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روش تاپسیس (Topsis) و ویکو
بررسی و تحلیل کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد فازی ( مطالعه موردی : دانشگاه شهید بهشتی تهران )
سنجش کارایی با استفاده ترکیبی DEA و تاپسیس فازی ( مطالعه موردی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی)
ارزیابی و انتخاب رویکرد مناسب برای پایدار سازی زنجیره تامین با محوریت تعامل بین توانمندسازها ( مورد مطالعه : صنعت خودروسازان )
بررسی امکان سنجی طرح تولید چینی بهداشتی در شرکت سپید سار فریمان واقع در مشهد
بررسی میزان تاثیر TPM بر کاهش تغییر پذیری فرایندهای تولید با رویکرد MADM در راستای حصول به سطح کیفی شش سیگما در صنعت مخابرات ن
ارزیابی و تحلیل تاثیر ابعاد توانمندی های نوآوری تکنولوژیک بر ابعاد رقابت پذیری در شرکت های کوچک و متوسط در صنایع غذایی
ارایه رویکرد مدیریت سرمایه های فکری درسازمانهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان تهران
کاربرد شبکه های پتری در شناسایی تعارضات در زنجیره تامین مورد مطالعه ( شرکت کروز )
مطالعه، ارزیابی و رده بندی تامین قطعات در زنجیره تامین (مطالعه موردی شرکت بهمن موتور و گروه همکاران)
بررسی عوامل موثر برنشاط کارکنان در شرکت ساپکو
بررسی و ارایه راهکارهای استقرار خوشه صنعتی نوآور الکترونیک برای رقابتی شدن مورد کاری : صنایع الکترونیک شیراز
بررسی روایی داخلی نمره مدل"EFQM"
ارزیابی عملکرد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
طراحی الگوریتم اثر بخش در حل مساله برنامه ریزی کارگاهی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تلفیقی
ارایه الگوی مناسب جهت انتخاب تامین کننده راهبردی زنجیره تامین شرکت ایران لوازم قطعه ( با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی - تا
ارایه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید (SA) برای مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با زمانهای آماده سازی وابسته به توالی
شناسایی دلایل شکست انتقال تکنولوژی در صنایع مبتنی بر بیو تکنولوژی
طراحی شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت مورد مطالعه : شرکت بالان صنعت
ارزیابی مقایسه ای عملکرد سازندگان قطعات خودرو با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: گروه قطعات خودرو عظام)
بررسی تاثیر اقدامات درونگرای نوآوری باز بر نوآوری SMEs با توجه به نقش تعدیل کنندگی ظرفیت جذب
ترازیابی کارخانجات تولید سیمان ایران و ترکیه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روش تاپسیس (Topsis) و ویکو
بررسی و تحلیل کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد فازی ( مطالعه موردی : دانشگاه شهید بهشتی تهران )
سنجش کارایی با استفاده ترکیبی DEA و تاپسیس فازی ( مطالعه موردی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی)
ارزیابی و انتخاب رویکرد مناسب برای پایدار سازی زنجیره تامین با محوریت تعامل بین توانمندسازها ( مورد مطالعه : صنعت خودروسازان )
بررسی امکان سنجی طرح تولید چینی بهداشتی در شرکت سپید سار فریمان واقع در مشهد
بررسی میزان تاثیر TPM بر کاهش تغییر پذیری فرایندهای تولید با رویکرد MADM در راستای حصول به سطح کیفی شش سیگما در صنعت مخابرات ن
ارزیابی و تحلیل تاثیر ابعاد توانمندی های نوآوری تکنولوژیک بر ابعاد رقابت پذیری در شرکت های کوچک و متوسط در صنایع غذایی
ارایه رویکرد مدیریت سرمایه های فکری درسازمانهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان تهران
کاربرد شبکه های پتری در شناسایی تعارضات در زنجیره تامین مورد مطالعه ( شرکت کروز )
مطالعه، ارزیابی و رده بندی تامین قطعات در زنجیره تامین (مطالعه موردی شرکت بهمن موتور و گروه همکاران)
بررسی عوامل موثر برنشاط کارکنان در شرکت ساپکو
بررسی و ارایه راهکارهای استقرار خوشه صنعتی نوآور الکترونیک برای رقابتی شدن مورد کاری : صنایع الکترونیک شیراز
بررسی روایی داخلی نمره مدل"EFQM"
ارزیابی عملکرد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
طراحی الگوریتم اثر بخش در حل مساله برنامه ریزی کارگاهی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تلفیقی
ارایه الگوی مناسب جهت انتخاب تامین کننده راهبردی زنجیره تامین شرکت ایران لوازم قطعه ( با رویکرد فرایند تحلیل شبکه


16 اردیبهشت 97