در حال بارگزاری....

تعیین تکلیف برای خداوند

استکبار ورزیدن به آیات الهی ...