در حال بارگزاری....

کنترل ذهن یکدیگر به کمک اینترنت

گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن سال گذشته نشان دادند که ارتباط بین مغزها در دنیای واقعی امکان پذیر است.حالا آنها بعد از انجام تحقیقات و آزمایش های بیشتر٬ثابت کرده اند که موفقیت اولیه آنها تصادفی نبوده.
این بار تیم تحقیقاتی برخلاف دفعه قبلی که از دو نفر برای آزمایش بررسی هایش کمک گرفته بود٬شش نفر را در آزمایش جدیدش به کار گرفته که به سه گروه دو نفره تقسیم شده اند...ادامه در...
http://www.bitna.ir