در حال بارگزاری....

برای خدا تعیین تکلیف نکنید

حضرت امیر میفرماید: فرق سرت را به خدا بسپار! اعتماد ما به خدا کجا رفته؟ اگر قبول داریم که او مصلحت ما را بهتر از خودمان میداند پس توکلمان کجاست؟