در حال بارگزاری....
دانلود

دوره جدید آموزش سه تار با کتاب های استاد ذوالفنون

دوره جدید آموزش سه تار با کتاب های استاد ذوالفنون
و توسط شاگرد ایشان مسعود تدینی با شیوه ای جدید
www.sadda.ir