در حال بارگزاری....
دانلود

فلج عصب صورت

یا همان فلج بل که اکثرا به صورت موقتی بوده و چند ماه بعد بهبودی حاصل میشود به درمان پاسخ میدهد و در اثر ویروس ها، ضربه، توده مغزی، بیماری خود ایمنی ایجاد میشود