در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخگویی دانشجو سر کلاس به سخنران

دانشجویی سر کلاس در جواب سخنران که مطالبی را ارائه میکرد با زبان شعر پاسخ می دهد.-مشاعره سر کلاس وپرسش و پاسخ-دانشگاه ودانشجویان طلب علم وشیطنت آخر کلاس بعضی ها.