در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه اول مسلمان موحد

كاربر مسلمان موحد 7 فضیلت سازی جعلی برای خلفایشان از مصادر شیعه به عنوان شبهه علیه شیعه مطرح كرد كه حقیر به تك تكشان پاسخ خواهم گفت این اولیش بود منتظر بعدی هایش باشید