در حال بارگزاری....
دانلود

همایش پزشک خانواده با حضور معاون وزیر بهداشت در فسا

همایش پزشک خانواده فسا با حضور معاون بهداشت وزارت-خردادماه93
دکترعلی اکبر سیاری در همایش پزشک خانواده در شهرستان فسا ضمن بیان این مطلب افزود: ارتقاء شاخص های بهداشتی هدف اول طرح است. شاخص های بهداشتی تحت سه حیطه بیماری های واگیر، بیماری های غیرواگیر و آسیب های اجتماعی هستند.
معاون بهداشت بهبود کیفیت خدمت و رضایت مردم و رضایت کسانی که خدمت ارایه می دهند را هدف دوم و سوم این طرح ذکر کرد